دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که از دریافت نامه او اظهار خوشحالی کرده و از عشق خود نسبت به سرورالسلطنه نوشته است. او با نظر سرورالسلطنه درباره اینکه کسی را در تهران ندارند و خود باید به فکر خودشان باشند موافق است و از نبود امیر اظهار تأسف می کند که اگر او بود هردو خیلی راحت بودند. او اعتقاد دارد که آن ها اول باید منزلی تهیه کنند و بعد از حضرت اقدس و نیر قدسیه و حتی تلگرافا از سالار اجازه گرفته شود، اما تا وقتی که تکلیف منزل روشن نشده است خوب نیست اجازه گرفته شود و امیدوار است تکلیف منزل همین روزها روشن شود و مانعی برای وصال او و سرور نماند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۴.۵ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A24
  •