دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یادداشتی از عبدالحسین معززالملک

یادداشتی از عبدالحسین معززالملک

یادداشتی از عبدالحسین معززالملک (تیمورتاش) (ظاهرا خطاب به خودش) که از نگرانیش از قهر همسرش، سرورالسلطنه، به دنبال نامه گله آمیز خود نوشته و این که فعلا جوابی نخواهد نوشت.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A52
  •