دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که از دریافت نامه و یک کارت پستال از سوی سرور خبر داد، از روضه خوانی در مجلس گفته و اینکه فقط فرصت داشته برای ناهار به منزل بیاید، اینکه شب در روضه فخام السلطنه را دیده و احوالپرسی سرورالسلطنه را کرده که پاسخ داده‌اند که رفع گلودرد شده ولی سقف دهن سرور جان سوخته و زخم شده است، پس از آنکه متوجه شده سرور جان به روضه نخواهد آمد از آنجا زود مرخص شده و به منزل آمده تا با خیال وی تنها باشد ضمن اینکه چند فقره نامه هم باید می نوشته. او یادآوری می‌کند که پست خراسان امروز است اما اگر حال سرور خوب نیست عجله ای نیست و تا زمان بهبودی کامل نامه ننویسد. از حزنی که دارد می‌نویسد و این که از تنهایی از منزل فرار می‌‌کند و این که از بیماری سرور پریشان و منقلب است. از نزدیک شدن به پایان محرم می نویسد و از سرورالسلطنه خواسته تا به عهد خود وفا کند و عذاب دوری را پایان دهد؛ همراه با پاکتی خطاب به سرورالسلطنه با مهر معززالملک در پشت آن.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ محرم ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A38
  •