دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که از رفع نقاهت او ابراز خوشحالی کرده است و در پاسخ به سؤال سرورالسلطنه درباره نام بچه کوچولو [که به تازگی فوت کرده]، او را مصطفی قلیخان معرفی می‌کند. معززالملک درباره ورود پست خراسان و دریافت نامه عفت الملوک [خواهرش] خبر داده که در آن عفت الملوک از کسالت خانم بزرگ نوشته که به حدس معززالملک علتش فوت مصطفی و تعلق خاطر خانم بزرگ به او بوده است. همچنین معزز الملک از دریافت نامه سالار خبر داده و در ادامه برای سرور السلطنه ابراز دلتنگی کرده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A29
  •