دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبه سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک

مکاتبه سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک

مکاتبه سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش): صفحه اول نامه سرورالسلطنه است و گله از بی خبری از معززالملک و قهر وی، اینکه اگر گله ای کرده بوده برای صلاح سرکار بوده و قصد رنجش او را نداشته، و اینکه قصد داشته به قهر دیگر نامه ننویسد ولی اعلام محبت مانع از این اقدام شده است. در صفحه دوم، نامه دومی به خط عبدالحسین خان معززالملک خطاب به سرور السلطنه و در پاسخ به نامه او نوشته شده است که در آن گفته از زیارت نامه سرورالسلطنه چشمش روشن شده است، از ترک مکاتبه سرور السلطنه گلایه دارد و اینکه در این مدت مانند دیوانگان بوده است و حال به قدری خوشحال است که که ساعت از شش گذشته و با وجود تن تب دار این مختصر را نوشته، تا صبح گماشته به دست وی برساند. در ادامه پس از اظهار عشق بازهم تأکید می‌کند که این نامه را در حال خیلی بدی نوشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A33
  •