دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)

مجموعه‌ای از عکس، اشیاء روزمره، یک نکاح نامه، یک برگه احصائیه و سجل احوال، و نامه‌های خانوادگی مربوط به سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش).

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13110
  •