دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ستارخان قره‌ داغی (سردار ملی)

ت ۱۲۴۵ ش آذربایجان
و ۱۷ مهر ۱۲۹۳ ش تهران

ستار خان، ملقب به سردار ملی، پسر حاج حسن بزاز قراداغی بود. او در سال ۱۲۴۵ ش در آذربایجان به دنیا آمد. او یکی از از رهبران جنبش مشروطه در تبریز بود که در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه، در دوره استبداد صغیر، ایستادگی کرد. ستار خان در۱۷ آبان ۱۲۹۳ درگذشت.

http://www.iranicaonline.org/articles/sattar-khan-one-of-the-most-popular-heroes-from-tabriz-who-defended-the-town-during-the-lesser-autocracy-in-1908-09 بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید