دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر افروز خانم شمس السلطنه

مهر افروز خانم شمس السلطنه دختر شعری سلطان خانم شمس السلطنه و سلطان حسین میرزا نیرالدوله و خواهر فصل بهار خانم (ایران الدوله) بود. او با محمد علی خان خازن الملک ازدواج کرد و فاطمه خانم ملکه اقدس (نیر معظم) فرزند این دو بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو