دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما [دوم]

ت ۱۲۶۸ ش
و ۱۳۱۶ ش

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما، پسر فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله و عبدالحسین میرزا فرمانفرما، در سال ۱۲۶۸ ش به دنیا آمد. ابتدا با دختر عمه اش، آمنه دفترالملوک، ازدواج كرد و آن دو صاحب پسری به نام مظفر شدند. اين ازدواج در سال ١٣٢۶ ق به جدایی انجامید. فیروز میرزا در سال ۱۳۱۶ ش کشته شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو