دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده فرمانفرما

خانواده فرمانفرما

افراد بر حسب شماره گذاری در تصویر دوم: ۱- عبدالحسین میرزا فرمانفرما ۲- زهرا سلطان عزت السلطنه (همسر عباس میرزا سالار لشکر) ۳- مریم فیروز (دختر بتول احشمی و عبدالحسین میرزا فرمانفرما) ۴- احترام الملوک برزین (همسر دوم فیروز میرزا نصرت الدوله) ۵- هما فرمانفرمائیان (دختر زهرا سلطان و عباس میرزا) ۶- فیروز میرزا نصرت الدوله (پسر فاطمه خانم عزت الدوله و عبدالحسین میرزا فرمانفرما) ۷- بداغ مجتهدی ۸- مظفر فیروز (پسر آمنه دفتر الملوک و فيروز ميرزا نصرت الدوله) ۹- علی اتحادیه (همسر هما فرمانفرمائیان) ۱۰- جباره فرمانفرمائیان (دختر معصومه خانم و عبدالحسین میرزا فرمانفرما) ۱۱- لیلی (فیروزدخت) فیروز (دختر احترام الملوک برزین و فیروز میرزا نصرت الدوله)