دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک تاج نجم السلطنه

ت ۱۲۷۰ ق
و ۱۳۱۱ ش

ملک تاج نجم السلطنه (۱۳۵۰ق-۱۲۷۰ق)، دختر حاجیه هما خانم و فیروز میرزا بود. در شانزده سالگی با مرتضی قلی خان وکیل الملک اسفندیاری ازدواج کرد. حاصل ازدواج آنها دو دختر به نام های ملوک خانم عشرت الدوله و حاجیه زرین تاج خانم شوکت الدوله بود. در سال ۱۲۹۷ ق، پس از مرگ وکیل الملک، نجم السلطنه با میرزا هدایت الله وزیر دفتر آشتیانی ازدواج کرد. آن‌ها صاحب دو فرزند به نام های آمنه دفتر الملوک و محمد مصدق شدند. ملک تاج نجم السلطنه در سال ۱۳۱۱ ق با میرزا فضل الله خان وکیل الملک تبریزی طباطبایی دیبا ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک پسر به نام ابوالحسن (ثقه الدوله) دیبا بود. نجم ­السلطنه در آبان ۱۳۱۱ در تهران درگذشت.

ملک تاج نجم السلطنه (۱۳۱۱ش-۱۲۷۰ق)، دختر فیروز میرزا (پسر عباس میرزا نایب السلطنه)‌ و حاجیه هما خانم (دختر بهمن میرزا بهاءالدوله) بود. در شانزده سالگی با مرتضی قلی خان وکیل الملک اسفندیاری (وفات ۱۲۹۷ ق)، ازدواج کرد. از سال ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۶، زمانی که وکیل الملک فرماندار بود، در شهر کرمان زندگی کردند، و سپس به تهران بازگشتند. حاصل ازدواج آن‌ها دو دختر به نام‌های ملوک خانم عشرت الدوله (همسر موثق السلطنه) و حاجیه زرین تاج خانم شوکت الدوله (همسر حاج عباسقلی سهم الملک بیات اراکی) بود. نجم السلطنه در ۱۲۹۷ ق سالی که شوهر اولش فوت کرد، با میرزا هدایت الله وزیر دفتر آشتیانی (وفات ۱۳۱۰ ق) ازدواج کرد. آن‌ها صاحب دو فرزند به نام های آمنه دفتر الملوک و محمد مصدق (۱۳۴۵ ش-۱۲۹۷ ق) شدند. در سال ۱۳۱۱ق، نجم السلطنه با میرزا فضل الله خان وکیل الملک تبریزی طباطبایی دیبا (وفات ۱۳۲۶ق)، ازدواج کرد و مدتی در تبریز زندگی کردند. حاصل این ازدواج یک پسر به نام ابوالحسن (ثقه الدوله)‌ دیبا بود. عبدالحسین میرزا فرمانفرما برادر ملک تاج نجم السلطنه بود. دو خواهر او ماه سیما خانم (که در جوانی فوت کرد) و اشرف خانم سرور السلطنه بودند که سرور السلطنه با مظفرالدین میرزا (در زمان ولیعهدی او) ازدواج کرد و به او لقب حضرت علیا داده شد. نجم السلطنه از سال ۱۳۰۷ شمسی به فکر ایجاد بیمارستانی در ملکی که از شوهر سوم به او به ارث رسیده بود افتاد. این بیمارستان، در ۱۵ آذر ۱۳۰۸ با نام بیمارستان نجمیه افتتاح شد و بنا به مفاد وقفنامه نظارت آن پس از نجم السلطنه به دختر ارشد او زرین تاج خانم شوکت الدوله و بعد از او به ملوک خانم عشرت الدوله و پس از او به آمنه خانم دفتر الملوک واگذار شد. ملک تاج نجم ­السلطنه در آبان ۱۳۱۱ در تهران درگذشت. بستن

"NAJM-AL-SALṬANA," http://www.iranicaonline.org/articles/najm-al-saltana آسیه آل احمد، ""نجم السلطنه""، http://iichs.org/index.asp?id=1212&doc_cat=9 منصوره اتحادیه، زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌ اند: زندگی ملک تاج خانم نجم السلطنه،‌ نشر تاریخ ایران: تهران، ۱۳۸۸. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو