دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشرف السلطنه به نجم السلطنه، [اواسط قرن ۱۴ ق]

اشرف السلطنه به نجم السلطنه، [اواسط قرن ۱۴ ق]

نامه اشرف السلطنه به نجم السلطنه و شکایت از تصرف ملک خود در کرمانشاه توسط برادرش اسمعیل میرزا.

نمای تفصیلی

 • آفریننده اشرف السلطنه (مجموعه نجم السلطنه)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها
  • روی پاکت مهر اشرف السلطنه دیده می شود.
  • ابعاد پاکت: ۱۱/۵ × ۹/۵ سانتیمتر.
 • ابعاد ۲۵ × ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1021A30
 •