دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه ملک تاج نجم السلطنه به برادرش، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، همراه با پاکت نامه؛ گزیده متن: قربانت شوم، ازحال جناب وکیل الملک اگر بخواهید، حالش همان قسم ها است حالا بد یا بهتر است. امسال خیال کرده است ییلاق نرود تبریز برود، عوض ییلاق باغ شمران به صدق السلطنه اجاره داده است و من هم امسال شمران نمی روم، بهتر هستم. جناب وکیل الملک خیال دارند از راه دریا بروند از عشق آباد بروند مشهد بعد بروند تبریز یک ماه بماند برگردد. دیروز مرخصی گرفته است خیال دارد بعد از سیزده صفر برود. انشاءالله تبریز دیدنی بکند، این کار حالت او است. عمل تجارت هم بدست نوکرهاش هست تا خدا چه بخواهد. این چند روز هم اندرون بودم، خدا موقرالسلطنه را مرگ بدهد این دختر خلاص بشود، شر این کار آسوده بشود. هر چند آن روز که خانه شما تشریف آوردند فرمودند فرمانفرما این کار کرده، من عرض کردم فرمانفرما خیلی حرف ها زده به پسر من هم آن گفت بدهند چرا ندادید، پس میل خانم خودش بوده، گردن مردم نگذارید. وانگهی قسمت بود، به ما چه حقی است، خدا لعنت بکند موقر را که همیشه حرف او است، هرچند هر سه دخترهای خانم روزی ندارند. قربانت من بگردم. انشاءالله جعفر خوب است. اسباب مقولات سرکار است تایه خانم که بیرون رفته نجیبه خانم هم می رود بهتر شده. ابوالحسن دست مبارک را می بوسد؛ پشت پاکت: کرمانشاه خدمت حضرت مستطاب اشرف والا نواب فرمانفرما دام اقباله مشرف شود.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک تاج نجم السلطنه
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد اندازه نامه: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1021A77
  •