دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه نجم السلطنه به ایران نو، ۱۳۲۸ ق

نامه نجم السلطنه به ایران نو، ۱۳۲۸ ق

درباره حمایت مالی خودش، دخترها، و عروسش برای ادای قرض‌های دولت

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک تاج نجم السلطنه
  • تاریخ ۲۲ صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- نامه‌های زنان به ایران نو
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158A16
  •