دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)

ت ۱۲۸۴ ق
و ۱۳۰۳ ش تهران

رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)، فرزند حیدر قلی خان برهان الدوله، در سال ۱۲۸۴ ق به دنیا آمد. او برادرزاده حسین قلی خان نظام السلطنه بود. در سال ۱۳۰۱ ق با خدیجه سلطان ازدواج کرد. فرزندان آن دو: صادق (فوت در کودکی)، محمد علی (سالار معظم)، محمد تقی، زهرا سلطان (عزت السلطنه)، محمود، و معصومه. او در فروردین ۱۳۰۳ ش در٥٧ سالگی در تهران درگذشت.

رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)، فرزند حیدر قلی خان برهان الدوله، در سال ۱۲۸۴ ق به دنیا آمد. در پانزده سالگی به تهران نزد عمویش، حسین قلی خان نظام السلطنه، رفت و در آنجا به تحصیل پرداخت و به تدریج وارد امور مالی و اداری عموی خود شد. در سال ١٣٠٩ ق به نیابت حکومت بوشهر و بنادر رسید. در سالهای ١٣١٠ و ١٣١١ ق معاون حکومت عمویش در فارس و در سال های ١٣١٢ و ١٣١٤ ق معاون وی در لرستان شد. در سال ١٣١٨ ق به ریاست قشون آذربایجان رسید و در اواسط ١٣١٩ ق به حکومت بوشهر رسید و لقب سالار معظم را دریافت کرد. پس از درگذشت حسین قلی خان در سال ۱۳۲۶ ق لقب نظام السلطنه به برادرزاده اش تعلق گرفت. لقب های دیگر رضا قلی خان مجیرالسلطنه و سردار مکرم بودند. در سال ۱۳۰۱ ق با خدیجه سلطان ازدواج کرد. فرزندان آن دو: صادق (فوت در کودکی)، محمد علی (سالار معظم)، محمد تقی، زهرا سلطان (عزت السلطنه)، محمود، و معصومه. رضا قلی خان در سالهای ١٣٢٣ تا ١٣٣٤ ق در مناطق خوزستان (عربستان)، لرستان، بروجرد، کرمانشاه و فارس به حکومت رسید. مهمترین فعالیت سیاسی او تشکیل کابینه دولت موقت ملّیون و دفاع در برابر قوای روس و انگلیس بود که در نهایت به مهاجرت وی و خانوده اش به ترکیه انجامید. وی در سال ١٣٣٨ ق به ایران بازگشت و در سالهای ١٣٤٠ تا ١٣٤١ ق به حکومت خراسان گمارده شد. در سال ١٣٤٢ ق رضا قلی خان به تهران بازگشت و در فروردین ١٣٠٣ شمسی در٥٧ سالگی در آنجا درگذشت. بستن

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمان فرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو