دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حیدر قلی خان مافی (برهان الدوله)

حیدر قلی خان مافی (برهان الدوله) پسر دوم شریف خان مافی و برادر حسین قلی خان نظام السلطنه و محمد حسن خان سعدالملک بود. فرزندان: خدیجه سلطان، رضا قلی خان (نظام السلطنه)، و ابوالقاسم خان

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید