دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

افراد بر حسب شماره گذاری در تصویر دوم: ردیف اول از جلو: ۱- مهرانگیز ملاح ۲- فرشته وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری) ۳- هما وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری) ۴- سیفی وزیری (پسر عزت الملوک و علیرضا وزیری) ۵- فریدون وزیری (پسر گوهر السلطنه و فتحعلی وزیری که در کودکی فوت کرد)؛‌ ردیف دوم: ۶- شمسی بیات (نوه فاطمه سلطان وزیری و خواهر محمد زمان بیات) ۷- محترم خانم (دختر عالیه خانم و عبدالله خان وزیری) ۸- گوهرالسلطنه (همسر فتحعلی وزیری) ۹- عزت الملوک (همسر علیرضا وزیری) ۱۰- نصرت خانم شازده (همسر عبدالله خان وزیری) ۱۱- بدرآفاق (دختر اختر اعظم و علینقی وزیری و همسر حسینعلی ملاح) ۱۲- شاه زنان علوی (شاجان، همسر علی اصغر وزیری) ۱۳- خدیجه افضل وزیری ۱۴- مه لقا ملاح؛ ردیف سوم: ۱۵- علی اصغر وزیری ۱۶- فتحعلی خان وزیری ۱۷- عبدالله خان وزیری ۱۸- علینقی وزیری (کلنل) ۱۹- علیرضا وزیری ۲۰- محمد حجازی (برادر عذرا حجازی) ۲۱- محمد زمان بیات (پسر تاج الملوک بیات و همسر اول مه لقا ملاح) ۲۲- بزرگ علوی (برادر شاه زنان علوی) ۲۳- ملکه وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری) ۲۴- مریم وزیری (دختر موسی خان وزیری) ۲۵- مهین دخت وزیری (دختر عذرا حجازی و حسنعلی وزیری) ۲۶- شمسی وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری)