دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاه زنان علوی

همسر على اصغر وزيرى و مادر شیده، روشن، منوچهر، فریده، و پروانه وزیری

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید