دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالله خان وزیری

و ۱۳۳۰ ش

عبدالله وزیری، فرزند لطفعلی خان مهاجر وزیری، عکاس ناصرالدین شاه بود. همسر اولش نصرت خانم نام داشت و فرزند آن دو عبدالعلی وزیری بود. همسر دوم او عالیه خانم بود و فرزندان آن دو بتول و محترم وزیری نام داشتند. عبدالله وزیری در سال ۱۳۳۰ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید