دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مه لقا ملاح

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی، یک نکاح نامه، و مصاحبه‌ای صوتی با مه لقا ملاح.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت خرداد ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 14129
  •