دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

على اصغر وزيرى

ت ۱۳۱۶ ق
و ۱۳۶۲ ش

على اصغر وزيرى، پسر بی بی خانم استرآبادی و موسی خان وزیری، در سال ۱۳۱۶ ق (۱۲۷۷ یا ۱۲۷۸ ش) به دنیا آمد. او با شاه زنان علوی ازدواج کرد و فرزندان آن دو از این ازدواج عبارتند از: شیده، روشن، منوچهر، فریده، و پروانه. على اصغر وزيرى در سال ۱۳۶۲ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید