دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عليرضا وزيرى

و ۱۳۲۲ ش

عليرضا وزيرى، معروف به شمشیر، پسر بی بی خانم استرآبادی و موسی خان وزیری بود. وی از مدرسه ژاندارمری که تحت نظر صاحب منصبان سوئدی اداره می‌شد فارغ التحصیل شد و به خدمت در ژاندارمری پرداخت. در سفر به خراسان به پشتیبانی از قیام کلنل محمد تقی پسیان پیوست و پس از شکست آن قیام و کشته شدن پسیان محکوم به اعدام شد. با وساطت پدرش، رضا خان سردار سپه از اعدام او جلوگیری کرد. عليرضا وزيرى با عزت الملوک ازدواج کرد و آن سه صاحب دو فرزند به نام های سیفی، سیمین، و پری شدند. او در سال ۱۳۲۲ ش درگذشت.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید