دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی بیات

دختر تاج الملوک بیات و و یحیی خان بیات؛‌ خواهر محمد زمان بیات

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید