دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فریدون وزیری

فریدون وزیری پسر گوهر السلطنه و فتحعلی وزیری بود. وی در کودکی فوت کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید