دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهین دخت وزیری

ت ۱۳۰۲ ش

مهین دخت وزیری، دختر عذرا حجازی و حسنعلی وزیری، در سال ۱۳۰۲ ش به دنیا آمد. او با خسرو ملاح ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید