دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی وزیری

دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری؛ همسر اسحاق نفیسی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید