دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عظمی عدل

ت ۱۲۹۸ ش تبریز

دختر امیرزاده خانم (قمر) و یوسف عدل؛ او پس از اتمام تحصیلات متوسطه در مدرسه ژاندارک، در دانشگاه تهران ادبیات فرانسه خواند و سپس به عنوان مترجم به استخدام وزارت کار درآمد. وی با حبیب نفیسی ازدواج کرد و فرزندان آنها کامران، کاوه، و کامبیز هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید