دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌های عظمی عدل

صحبت‌های عظمی عدل

گفتگوی فرشیده میربغدادآبادی با عظمی عدل در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۶ در تهران؛ عظمی عدل از خاطرات دوران کودکی خود، مادر، خواهر، و دیگر اعضای خانواده می‌گوید.