دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمر

دختر شمس السلطنه و منوچهر میرزا؛ وی در سیزده سالگی با یوسف عدل ازدواج کرد و فرزندان آنها غلامرضا عدل، یحیی عدل، عظمی عدل، و شمس فر هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید