دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران افشار

ت ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۲ ق

دختر ملک سلطان خانم و جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه)، و همسر حسین افشار استاجلو. آن‌ دو یک فرزند دختر به نام آلانقو داشتند. توران افشار مینیاتوریست و پژوهشگر علم نجوم بود.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید