دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آلانقو افشار استاجلو

ت ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ ق
و ۱۴۲۰ یا ۱۴۲۱ ق

آلانقو (به معنای آهوی وحشی) دختر توران افشار و حسین افشار استاجلو (استاشلو) بود. با اسکندر مؤیدی ازدواج کرد و صاحب سه فرزند به نام های فرهاد، بهمن و یاسمین (صاحب مجموعه) شدند. آلانقو در ۸۴ سالگی درگذشت.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید