دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسین افشار استاجلو (استاشلو)

پسر قیصر خانم و میرزا رحیم میرپنج افشار، و همسر توران افشار. آن‌ دو یک فرزند دختر به نام آلانقو داشتند.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید