دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران در بین جمعیت

توران در بین جمعیت

ردیف جلو، دومین نفر از چپ: توران افشار (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A20
  •