دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک سلطان خانم

دختر سلطنت خانم (خانم ننه سی) و امام قلی میرزا، و همسر جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه). آنها شش فرزند به نام های زیر داشتند: مستوره، جلال، توران، آلجای، تموچین و هایده.

این اطلاعات از شجره نامه خانوادگی و صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو