دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه توران افشار استاجلو با بانو آلانقو اوستاشلو، ۱۳۲۱ش

صلح نامه توران افشار استاجلو با بانو آلانقو اوستاشلو، ۱۳۲۱ش

صلح نامه توران افشار استاجلو (دختر مرحوم جمشید مجدالسلطنه)، با بانو آلانقو اوستاشلو، دختر آقای حسین افشار، برای بهرۀ بهای سی ساله از تاریخ ۱۱ شعبان ۱۳۳۰ ق به بعد، یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ قریه دیزج دول با ملحقات ومنضمات آن از کاروانسرا و آسیاب و معدن نمک و غیره، واقعه در رضائیه […] بنا به اظهار مصالحه یک دانگ و نیم مشاع قریۀ مذکور در تاریخ یازدهم شعبان هزار و سیصد و سی هجری از طرف آقای حسین افشار، زوج مشارالیها مهریۀ مصالحه قرار داده شده و فعلاً در تصرف زوج نامبرده می باشد. به مال الصلح مبلغ پنجاه هزار ریال وجه رایج که بر ذمۀ بانو متصالحه دین است که عندالمطالبه به بانو مصالحه بپردازد و شرط شد [ناخوانا] فسخ این مصالحه از برای بانو مصالحه در ظرف بیست سال خورشیدی از تاریخ زیر بنفسها و لنفسها.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۱ ش
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A6
  •