دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح‌ نامه توران خانم با حسین خان، ۱۳۳۰ ق

نکاح‌ نامه توران خانم با حسین خان، ۱۳۳۰ ق

نکاح‌ نامه توران خانم، دختر جمشید خان مجدالسلطنه ارده شیر [اردشیر] خان افشار، با حسین خان، پسر میرزا رحیم خان میرپنج افشار، به تاریخ ۱۱ شعبان ۱۳۳۰ ق. مهریۀ یک جلد کلام الله و یک دانگ و نیم از تمامی شش دانگ قریۀ دیزج دول با ملحقاتش از کاروانسرا و آسیاب و معدن نمک و غیره.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ شعبان ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A5
  •