دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه)

همسر ملک سلطان خانم، آنها شش فرزند به نام های مستوره، جلال، توران، آلجای، تموچین و هایده داشتند. نام خانوادگی جمشید در اصل «افشار سوباتایلو» بوده که به مرور زمان سوباتایلو حذف شد و تنها افشار باقی ماند. نام خانوادگی یکی از فرزندان وی به نام آلجای، «افشار سوباتایلو» و باقی «افشار» بودند.

این اطلاعات از شجره نامه خانوادگی و صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید