دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعزیه در تکیه نایب السلطنه

تعزیه در تکیه نایب السلطنه

نوشته زیر عکس: بچه نوحه خوانها در ابتداء مجلس شبیه خوانی است، در تکیه آقای نایب السلطنه در کامرانیه در محرم سنه ۱۳۱۲، یونت ئیل [سال اسب].

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۱۲ ق
  • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
  • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15156A76
  •