دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به عصمت الدوله

اسناد مربوط به عصمت الدوله

اسناد مربوط به عصمت الدوله [دختر تاج الدوله و ناصرالدین شاه]: ۱- نامه‌ای که در آن نگارنده از رسیدن دستخط به عصمت الدوله خبر داده و اینکه عصمت الدوله از مخاطب می‌خواهد تا حکمی که به عنوان مخاطب رسیده برای اجرا به تأیید خود مخاطب برسد. نویسنده از مخاطب تقاضا کرده که پاکت نامه را مجددا اعاده و مرحمت کند. ۲- دستور نایب السلطنه به مشیر خلوت درباره درخواست عصمت الدوله مبنی براینکه ارسی دوزی که دکان ارسی دوزی او را اجاره کرده است این دکان را تخلیه کند. ۳- نامه درباره مغازه ارسی دوزی در چهار بازار که نویسنده درباره یکی از ارسی دوزها می‌گوید که راضی شده است ثلث مالیاتش تخفیف باشد، اما عصمت الدوله در اعتراض نامه‌ای به نویسنده نوشته و دستخطی هم برای مشیر خلوت فرستاده و او هم نایب محمود خان را فرستاده که با ارسی دوز بدرفتاری کرده است. نویسنده نامه از اختلاف بر سر این دکان راضی نیست و خواستار پایان دادن به این اختلافات شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ( ۰-۲۴۴۲۶-۰-۰ق، ۰-۲۴۴۲۷-۰-۰ق، ۰-۱۴۱۲۱۴-۰-۰ق، ۰-۱۴۱۲۱۵-۰-۰ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A19
  •