دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشرف خانم سرور السلطنه (حضرت علیا)

ت ۱۳۲۴ ش

اشرف خانم سرور السلطنه (حضرت علیا -- متولد ۱۲۳۴ یا ۱۲۳۵ ش) دختر حاجیه هما خانم و فیروز میرزا بود. خواهران و برادر او عبارت بودند از: ملک تاج خانم نجم السلطنه، ماه سماء خانم عصمت السلطنه، و عبدالحسین میرزا فرمانفرما. او در سال ۱۲۵۹ یا ۱۲۶۰ ش بعد از جدایی مظفرالدین میرزای ولیعهد از همسرش تاج الملوک با او ازدواج کرد و فرزندان آن‌ دو ناصرالدین میرزا، اشرف خانم فخرالدوله، شکوه السلطنه، و شکوه الدوله نام داشتند.

اشرف خانم سرور السلطنه (حضرت علیا -- متولد ۱۲۳۴ یا ۱۲۳۵ ش) دختر حاجیه هما خانم و فیروز میرزا بود. خواهران و برادر او عبارت بودند از: ملک تاج خانم نجم السلطنه، ماه سماء خانم عصمت السلطنه، و عبدالحسین میرزا فرمانفرما. او در سال ۱۲۵۹ یا ۱۲۶۰ ش بعد از جدایی مظفرالدین میرزای ولیعهد از همسرش تاج الملوک با او ازدواج کرد و فرزندان آن‌ دو ناصرالدین میرزا، اشرف خانم فخرالدوله، شکوه السلطنه، و شکوه الدوله نام داشتند. سرورالسلطنه حضرت علیا از زنان با نفوذ در دربار مظفری بود و به گزارش کلنل کاساکفسکی کنترل دربار مظفری را دو گروه در دست داشتند: یکی سرورالسلطنه و برادرش عبدالحسین میرزا فرمانفرما، و گروه دوم امیربهادر. بسیاری از عریضه ها به دست سرور السلطنه می رسید و به واسطه او به آنها جواب داده می شد. سرور السلطنه برای برادرش عبدالحسین میرزا فرمانفرما ملاقات های شبانه ای برای صحبت با مظفرالدین شاه فراهم می کرد. وقتی در سال ۱۳۱۶ق فرمانفرما ازحکومت فارس عزل وبه عتبات تبعید شد، وساطت سرور السلطنه نزد مظفرالدین شاه باعث شد همسر فرمانفرما (عزت الدوله) و فرزندان او به بغداد فرستاده شوند. بعد از خلع محمدعلی شاه از سلطنت سرورالسلطنه برای به سلطنت رساندن پسرش ناصرالدین میرزا تلاش کرد که بی نتیجه بود. بستن

http://iichs.org/index.asp?id=1047&doc_cat=9 اتحادیه، منصوره. فرمان، بهمن. (۱۳۹۱). حکایت یک زن در زیر و بم زندگی. تهران: نشرتاریخ ایران. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو