دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره ملک حضرت علیا، ۱۳۲۸ ق

اجاره ملک حضرت علیا، ۱۳۲۸ ق

تلگرام رمز مخبرالسلطنه از تبریز به وزارت داخله. این سند در دو صفحه است و دو مسئله در آن مطرح شده که در قسمت دوم به اجاره ملک حضرت علیا از سوی مشیر الممالک اشاره شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ شعبان ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118C3
  •