دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناصرالدين ميرزا ناصرى

ت ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ ق تهران
و ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ ق تهران

ناصرالدین میرزا ناصری پسر اشرف خانم سرور السلطنه و مظفرالدین شاه بود. با نیم تاج خانم معزی ازدواج کرد و فرزندانشان منصوره و نصرالدین نام گرفتند.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو