دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات کشیکچی باشی، [اوایل قرن ۱۴ ق]

مکاتبات کشیکچی باشی، [اوایل قرن ۱۴ ق]

نامه‌های کشیکچی باشی به لـله باشی، حاجی خانم، و شاید نصرت الدوله، و دیگران. برخی نامه‌ها درباره‌ اقدامات کشیکچی‌ باشی در حفظ مناسبات با شکوه السلطنه است. فهرستی از اشیاء اهدایی کشیکچی باشی به اطرافیان شکوه‌ السلطنه نیز موجود است. بسیاری از نامه‌ها در مورد امور روزمره‌ خانوادگی است.