دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهرملک حسابی (جهانداری)

ت ۱۲۷۸ ش

گوهر ملک، پنجمین فرزند بیگم خانم (دختر میرزا محمود وزیر (مستوفی)) و سید میراحمدحسابی، در سال ۱۲۷۸ ش متولد شد. در مدرسه سن ژوزف در تهران درس خواند و در چهارده سالگی با سردار علی میرزا جهانداری ازدواج کرد و آنها صاحب شش فرزند به نام های جهاندارمیرزا، فرخ ملک، مهردادمیرزا، فریده، حیدرمیرزا، و خسرو میرزا شدند. خانواده همسر گوهرملک ابتدا نام خانوادگی بیابانی را بر گزیدند، اما بعدها آن را به جهانداری تغییر دادند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو