دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم خانم

دختر میرزا محمود وزیر (مستوفی)، و همسر اول سید میراحمد حسابی و مادر ابوالقاسم، ابراهیم الفت، عزت ملک، مهدی، گوهرملک، و فخرالزمان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید