دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

نفر اول از چپ: فرخ ملک جهانداری دختر گوهرملک حسابی (جهانداری)، نفر سوم گوهرملک حسابی (جهانداری). این عکس در باغ چیتگر که به گفته خانواده، زمانی ملک شخصی خانواده جهانداری بود، گرفته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A20
  •