دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس بقائی

ت ۱۳۰۹ ش
و ۱۳۹۳ ش

اقدس بقائی، دختر فرخنده خانم نوابی و میرزا حسن بقائی، در سال ۱۳۰۹ ش به دنیا آمد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو