دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده خانم نوابی

ت ۱۲۹۲ ش
و ۱۳۷۵ ش

فرخنده خانم، دختر بی بی علی عسکر خان و نواب آقا جواد، در سال ۱۲۹۲ ش به دنیا آمد. همسرش میرزا حسن خان بقائی نام داشت و فرزندان این دو اقدس، محمد، غلامرضا، اشرف، و ناهید (افسر) بقائی هستند. او درسال ۱۳۷۵ ش، در هشتاد و سه سالگی درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید