دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن بقائی (نایب الحکومة)

پسر بی بی صغری و میرزا محمد خان بیگلربیگی. او با فرخنده خانم نوابی ازدواج کرد و فرزندان این دو اقدس، محمد، غلامرضا، اشرف، و ناهید (افسر) بقائی هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید