دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه و پاکت، ۱۳۱۰ ق

وصیت نامه و پاکت، ۱۳۱۰ ق

وصیت نامه احمد عمادالممالک، فرزند میرزا عبدالوهاب و فاطمه (دختر میرزا اسمعیل طغرود)، به فرزندانش میرزا عبدالوهاب، محمود منشی‌ باشی، میرزا ابراهیم تاجر، سرهنگ یوسف پیشکار موقرالسلطنه، اسمعیل عمادالممالک، و مرتضی با شرح تمام قرض و مطالباتش را در طهران و تفرش. او همچنین نکات زیر را به فرزندانش توصیه کرده است: پرهیز از گناه، وصی شرعی قرار دادن فرزند ارشدش اسمعیل [عمادالممالک] و ناظر قراردادن برادرش میرزا علی خان در امر ارثیه، درخواست اطاعت فرزندانش از همسران خود ستاره (مادرشان) و زهرا (دختر حاج میرزا زکی) و نیز از برادرش میرزا علی خان، لزوم اطاعت فرزندانش از برادرشان اسمعیل و رعایت حال اقوام و خویشان، پرداخت هزینه های ختم و عزاداری از تنخواه قیمت خانه، پرداخت مخارج معمول پنجم، هفتم، پانزدهم و بیستم برادرش، اعزام شخصی امین به مکه برای انجام حج بلدی برای خویش، پرداخت یکصد تومان از تتمه قیمت خانه بابت خمس و پنجاه تومان بابت زکات و مابقی جهت رد مظالم به فقرا، و غیره.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ محرم ۱۳۱۰ ق
  • ابعاد اندازه وصیت نامه: ۲۰ × ۱۳.۵ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A43
  •